سهم گیری فعال در رشد اقتصاد کشور مان افغانستان و خدمات سالم و شفاف برای مشتریان عزیز