برادران عظیمی جهت سهولت هرچه بیشتر به هموطنان عزیز نمایندگی  خود را در شهر زیبای استانبول ترکیه فعال نمود که خدمات این شعبه قرار ذیل میباشد:1 خرید خانه جایداد تجارتی
زمین صنعتی  ,و زراعتی

2 ثبت و راجستر انواع شرکتها در ترکیه جهت سهولت در تجارت

3 پیشکش انواع تورهای تفریحی  , سیاحتی و هوتل در ترکیه

4 امکانات ثبت نام در پوهنتون ها و مکاتب جهت ادامه تحصیل در ترکیه

5 همکاری در خرید اجناس تجارتی از فابریکات , کمپنی ها و مغازه های بزرگ ترکی

6 انتقال اموال تجارتی شما از ترکیه به افغانستان و سایر کشورهای جهان