صنوف آموزشی

لیسه عالی خصوصی افق سبز برای هر چه بیشتر ارتقاء علمی شاگردان خویش صنف جدید را ایجاد نموده است. هدف از این صنف آشنا نمودن شاگردان با مدرن ترین شیوه های آموزشی روز میباشد. این صنف که مشمول برنامه های علمی، پژوهشی، فرهنگی و سمینار های علمی میباشد،‌ ماهانه یک بار برگزار میشود.  معمولا در این صنف ها از دانشمندان،‌ استادان و روشن فکران جوان و دانش آموخته دعوت به عمل خواهد آمد، تا بیشترین معلومات را برای جامعه لیسه عالی خصوصی افق سبز فراهم نمایند.