صنوف مذهبی

لیسه عالی خصوصی افق سبز برای پیشرفت و رشد معلومات شاگردان این لیسه صنف جدید اسلامی را در سال جدید تعلیمی برگزار مینماید. هدف از ایجاد این صنف رشد، نموی فکری و معلوماتی بیشتر دانش آموزان این لیسه در بخش های مختلف دین مبین اسلام و ادیان دیگر می باشد. این صنف با برگزاری سمینار های علمی، پژوهشی،‌ تحقیقی و نشر مقالات دانش آموزان در ویبسایت این لیسه میباشد. در این صنف از علمای دینی، دانشمندان علومی اسلامی و فلسفه دعوت به عمل خواهد آمد که برای دانش آموزان این لیسه معلومات بیشر در این بخش ارائه دهند.