ترانزیت و بارچلانی بین المللی

ترانزیت و بارچلانی بین المللی

بخش ترانزیت گروپ شرکتهای برادران عظیمی در سال ۱۳۷۱ تحت نام شرکت ترانزیتی بین المللی برادران عظیمی اغاز به فعالیت نمود٬ و امروز دارای نماینده گی ها فعال در کشورهای مختلف میباشد.

گروپ شرکتهای برادران عظیمی تمام خدمات حمل و نقل از قبیل حمل و نقل هوایی٬ حمل و نقل زمینی٬ حمل و نقل دریای٬ طی مراحل گمرکی اموال و محصولات٬ محموله منجمد یا یخ زده با کانتینر های یخچالی٬ مواد خوراکه و اموال  فاسد شدنی  با مدیرت کامل به سطح بین المللی ارایه مینماید.

خدمات حرفه ای ما

 •  جمع آوری اموال و حمل و نقل ترانزیتی اموال از بندر به کانتینر و سپس به هدف
 •  امکانات ارایه گدام و قرارداد طویل مدت گدام برای مشتریان
 •  مدیریت اموال تهیه کنندگان اموال مشتریان
 •  حملونقلاختصاصی
 •  پروسه بارگیری توسط ماشین های بارگیری
 •  انتقال واپسی اجناس به تهیه کننده گان
 •  توزیع اجناس به طور مستیقم به گدام های مشتریان
 •  مونتاژ و بسته بندی اموال
 •  حمل و نقل معکوس در صورت تخریب اموال در مسیر راه
 •  حمل و نقل بین المللی از طریق هوایی٬ دریایی و زمینی
 •  حمل و نقل بین المللی به شکل سی . بی . ام یا مترانه

امروز ما با افتخار کامل از جمله بزرگترین شرکتهای لوژستیکی در افغانستان٬ ایران٬ چین و ترکیه محسوب میشویم